Avaa valikko

STEMMAN VERKKOKAUPAN PALAUTUS- JA TAKUUEHDOT

Tilauksen peruuttaminen ja tuotteen palautus

Asiakkaalla on oikeus palauttaa käyttämätön tuote 14 päivän kuluessa tilauksen toimituksesta, vastaanottamispäivä pois lukien.

Palautusoikeutta ei kuitenkaan ole:

a) hygieniatuotteilla pakkauksen avaamisen jälkeen. Hygieniatuotteita ovat esimerkiksi tyynyt, peitteet, patjat ja niiden suojat sekä lakanat ja tyynyliinat sekä muut näihin rinnastettavat tuotteet.

b) tuotteilla, jotka ovat erityisesti ostajan toivomuksesta valmistettu, tilattu tai muokattu. Tällaisten tuotteiden tilauksia ei voida myöskään peruuttaa, kun työn suorittaminen on ehditty aloittaa tai juuri asiakasta varten hankittavan tuotteen tai sen osan tai palvelun ostotilaus on valmistunut.

Palautuksesta on sovittava aina etukäteen Stemman asiakaspalvelun kanssa. Asiakkaan on nimenomaisesti ilmaistava halu palauttaa tuote. Palautukseksi ei katsota pelkästään esimerkiksi tuotteen noutamatta jättämistä postista. Asiakas vastaa tuotteen palauttamisesta ja palauttamisesta aiheutuvista kustannuksista. Palautuskustannus pidätetään tuotteen kauppahinnasta. Tuote on palautettava 14 päivän kuluessa siitä, kun asiakas on ilmoittanut palauttamisesta. Täytetty palautus-/reklamaatiolomake liitetään palautettavan tuotteen mukaan, ellei sitä ole toimitettu jo aikaisemmin muulla tavalla. Palautusosoite on ilmoitettu kyseisessä lomakkeessa.

Tuotetta ei saa ennen palauttamista ottaa käyttöön ja sen tulee olla asianmukaisesti pakattuna alkuperäispakkauksessa sekä olennaisesti samassa kunnossa kuin sitä vastaanotettaessa. Mikäli jonkin palautuksen kohdalla Stemma poikkeuksellisesti hyväksyy puutteellisen tuotteen palautuksen, veloitamme palautuksesta johtuneet välittömät kulut sekä vähintään 25 % tuotteen hinnasta. Palautus- ja peruutustapauksissa asiakkaan tuotteesta ja toimituksesta maksama summa vähennettynä palautuskustannuksilla palautetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille viimeistään 20 päivän kuluessa tilauksen peruuttamisesta.

Stemmalla on oikeus pidättyä rahojen palautuksesta ennen kuin asiakas on palauttanut tuotteet tai osoittanut lähettäneensä ne. Stemmalla on oikeus vähentää summasta mahdollista arvonalenemista vastaava rahamäärä.

Palautusta ei katsota tehdyksi, jos palautusta koskevia ehtoja ei ole noudatettu.

Takuu

Stemma vastaa tuotteissa olevista virheistä ja puutteista normaalin kuluttajansuojalain 5:12 mukaisen yleisen virhesäännöksen mukaisesti näissä ehdoissa säädetyin poikkeuksin. Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan Stemman kuluttaja-asiakkaille suunnattuja takuuehtoja.

Stemma ei vastaa asiakkaan aiheuttamasta tuotteen kulumisesta tai vahingoittumisesta, vioista, jotka ovat aiheutuneet tuotteen epäasianmukaisesta käytöstä tai tuotteen normaalista kulumisesta, joka johtuu sen normaalista käytöstä.

Mikäli tuote on takuuta koskevien ehtojen mukaisesti virheellinen, tulee tästä ilmoittaa mahdollisimman pian verkkokaupan asiakaspalveluun. Palautus-/reklamaatiolomake ja kuvat tuotteesta virheen todistamiseksi on palautettava viimeistään 2 kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta tai siitä hetkestä, kun virhe olisi pitänyt havaita.

Stemma ei ole velvollinen korvaamaan virhettä, mikäli tätä määräaikaa ei noudateta tai jos asiakkaalla ei ole esittää kuittia tai muuta ostotodistusta tuotteen ostosta. Lisäksi edellytetään, että virhe on laadultaan sellainen, että sitä ei olisi voinut kohtuudella havaita asiakkaan tarkistaessa tuotteen tilausta vastaanotettaessa. Virheen laadusta riippuen tuote korjataan tai asiakkaalle toimitetaan uusi vastaava tuote. Hinnanalennus on mahdollista, mikäli virhettä ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia korjata eikä uutta vastaavaa tuotetta voida toimittaa. Stemma ei ole vastuussa asiakkaalle virheestä johtuvasta välillisestä vahingosta.

Vastuu ja muut ehdot

Stemma ei vastaa asiakkaan tekemistä mittaus tai muista virheistä, jolloin esimerkiksi isot huonekalut eivät mahduta kuljettamaan sisälle tai tuotetta on säilytetty tilassa, jossa siitä on tullut kastumisen tai muun syyn johdosta myyntikelvoton, vaikka tuote olisikin alkuperäisessä pakkauksessaan. Tällaisissa tapauksissa Stemma ei hyväksy tuotteen palauttamista.

Asiakkaan tulee noudattaa kohtuudella vaadittavaa tarkkaavaisuutta ja huolellisuutta verkkokaupassa asioidessaan. Asiakas on velvollisia korvaamaan Stemmalle aiheutuneen vahingon, joka on syntynyt asiakkaan rikkoessa näitä ehtoja.

Näissä ehdoissa tarkoitetussa oikeussuhteessa tapahtuneet riita-asiat ja erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Ellei sopimukseen päästä, asia voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan tai käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asiamieskuluja ei korvata, koska kuluttajaneuvonta ja kuluttajariitalautakunta tarjoavat veloituksetta apua erimielisyyksien ratkaisemiseen.